NHẬP ĐIỂM SMAS

smasvn

ĐT Hổ trợ : 0909629947

(Đ/c Trung)

EMAIL NỘI BỘ

cong_van

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  MẪU BDTX TỔ CM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bằng
  Ngày gửi: 16h:03' 14-05-2013
  Dung lượng: 85.5 KB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người
  

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
  TỔ……………

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   Eatoh, ngày …. tháng 5 năm 2013
  
  (Mẫu)

  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ ……

  NĂM HỌC 2012 - 2013
  Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông trung học cơ sở;
  Căn cứ kế hoạch số 41/KH-GDĐT ngày 26/04/2013 của phòng GD&ĐT Krông Năng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên viên chức quản lý, giáo viên trung học cơ sở năm học 2012-2013.
  Thực hiện kế hoạch số 25 /KH-ND ngày 15/04/2013 của trường THCS Nguyễn Du về việc BDTX giáo viên THCS năm học 2012 – 2013.
  Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học2012 – 2013. Tổ chuyên môn ........... xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
  2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của dịa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo từng cấp học
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo từng cấp học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  + Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
  + Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng ma trận đề đối với các môn học.
  + Các kĩ thuật dạy học tích cực.
  + Giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh phổ thông.
  + Giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.
  2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): (60 tiết)
  2.1- Danh sách giáo viên đăng ký các mô đun tự học

  STT
  Họ tên giáo viên
  Các mô đun đã đăng ký
  Ghi chú
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  6
  
  
  
  
  7
  
  
  
  
  8
  
  
  
  
  …
  
  
  
  
   - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/1013 đến tháng 8/2013
  2.2- Danh sách mô đun tổ thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.
  II. Đăng kí các mô đun theo nội dung 3
   
  Gửi ý kiến